معرفی


پویش ایران من

توسعه آموزشی، سنگ بنای توسعه اقتصادی و عمومی کشور

 

چرایی پویش ایران من

توسعه یک اتفاق منتزع از جامعه نیست، توسعه یک سلسله است که بر پایه انسان بنا نهاده شده است و شروع توسعه از شروع رشد انسان است. آموزش، به ویژه آموزش دوران کودکی و نوجوانی، سنگ بنا و سکوی توسعه در هر کشوری است. این انسان است که اقتصاد، فرهنگ، هنر، علم و فناوری و همه ابعاد جامعه را شکل می دهد و بارور می سازد. پس اوست که ابتدا باید به درستی شکل بگیرد و منبع توسعه شود. و این باید، به یک امر مهم نیاز دارد، آموزش درست، پویا و فراگیر

 

چیستی پویش ایران من

پویش "ایران من" محصول فکر و تلاش و عزم بخش خصوصی ایران است برای ایفای نقشی فعال، سازنده و مطالبه گرانه در نظام آموزشی کشور. ایران من میخواهد از ساخت یکصد مدرسه حرکتی را آغاز کند که در ادامه با وصل این حرکت به سایر اقدامات و برنامه ها منجر به ساخت نظام آموزشی بالنده، روزآمد و فراگیر برای کشور شود.

 

معرفی پویش ایران من

پویش ایران من ابتکاری است که توسط تنی چند از اعضای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در بخش خصوصی  بنیان گذاشته شده است. این حرکت در سال 1393 با احداث یک باب مدرسه کار خود را شروع کرد. این مدرسه پایه ای شد بر اینکه بخش خصوصی کشور یکصد دبستان در مناطق محروم کشور که همگی "ایران من" نامگذاری می شوند بسازد.

 

چرا مدرسه سازی؟

ساخت مدرسه از فراگیرترین و شناخته شده ترین ابعاد حضور بخش خصوصی در مسئولیت اجتماعی خود در ایران است. تاکنون هزاران مدرسه به همت نیکوکاران این مرز و بوم در سراسر میهن ساخته شده است. بنابر این ساخت مدرسه نقطه آغاز ملموس و مفهومی برای پویش همگن و همراه بخش خصوصی می تواند باشد.

 

چرا دبستان؟

مطالعات مراجع معتبر از جمله بانک جهانی نشان داده است که اثر تحصیلات ابتدایی در توسعه بیش از دو برابر تحصیلات دانشگاهی است. این در حالیست که متأسفانه در کشور ما توسعه آموزشی نیز مسیر عکس را پیموده است. در حالی که هنوز در بسیاری از مناطق کشور نیاز به ساخت یا بازسازی دبستان است، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور بیش از نیاز موجود و آینده است و برخی از رشته ها یا مراکز دانشگاهی با کمبود متقاضی روبروست.