برنامه های پویش ایران من در سال آینده


 

 

- تقویت همکاری و ایجاد انسجام بین سمن های حوزه مدرسه سازی، آموزش و عدالت آموزشی.

- تلاش برای تغییر شکل و روش مدرسه سازی در کشور به منظور افزایش بهره وری ساخت و افزایش جذابیت و کارایی ساختمان مدارس.

- ترویج و توسعه مدارس هوشمند و کاربرد فناوری های نوین در کاهش هزینه و افزایش بهره وری آموزشی در مناطق دور افتاده.

- طراحی اشکال جدیدی از مشارکت در مدرسه سازی به منظور استفاده بیشینه از توان حوزه های مختلف بخش خصوصی.

- یافتن کاستی ها و عقب ماندگیهای نظام آموزش 12 ساله کشور و پی گیری بهبود و اصلاح آنها.

- برگزاری جشنواره فیلم مدرسه به منظور به تصویر کشیدن ابعاد و اجزای نظام آموزشی کشور.

- کمک به تحقق عدالت آموزشی در کشور با تکیه و تآکید بر مناطق محروم.