پروژه های تکمیل شده پویش ایران من


 

ردیف نام واحد آموزشي تعداد كلاس محل اجراي پروژه پیشرفت فیزیکی  

تاریخ افتتاح

1 ايران من 1 3کلاسه لرستان-ازنا تکمیل و افتتاح 93/8/01
2 ايران من 2 5 کلاسه خوزستان- حفار شرقی تکمیل و افتتاح 94/2/28
3 ايران من 3  1کلاسه كردستان تکمیل و افتتاح 94/5/31
4 ايران من 4 2کلاسه عباس آبادكردستان تکمیل و افتتاح
5 ايران من 5 1کلاسه شیخ تقه كردستان تکمیل و افتتاح
6 ايران من 6 1کلاسه مهدی خان كردستان تکمیل و افتتاح
7 ايران من 7 2 كلاسه كردستان/سرکهریز کامیاران تکمیل و افتتاح
8 ايران من 8 1 کلاسه  آجی چایسریش آباد كردستان تکمیل و افتتاح
9 ایران من 9 ۶ کلاسه فارسون شهرستان لردگان تکمیل و افتتاح  
10 ایران من 10 4 کلاسه چاهگاه میلاس شهرستان لردگان تکمیل و افتتاح  
11 ایران من 11 ۶ کلاسه نوترکی شهرستان اردل تکمیل و افتتاح  
12 ایران من12  ۳ کلاسه دره مولا شهرستان کوهرنگ تکمیل و افتتاح  
13 ایران من 13 ۲ کلاسه تلو شهرستان کوهرنگ تکمیل و افتتاح  
14 ایران من20 6 کلاسه روستای کهنه‌جلگه مانه‌سلمقان
 
تکمیل و افتتاح