کمپین پرواز کتاب


 

بر بال های کتاب می توان تا بیکران پرواز نمود. کمپین پرواز کتاب، پروژه تجهیز کتابخانه های سیار و روستایی و احداث کتابخانه های کوچک است. در این کمپین کتاب ها از تهران و انتشارات مختلف به سوی شهرها و روستاهای دور و نزدیک پرواز می کنند، دست به دست کودکان می چرخد و با خیال کودکان پرواز می کند.

در اولین گام این کمپین؛ پویش ایران من، به روستای خوش خاطره بافق سفر کرد و با تجهیز کتابخانه سیار این روستا، کودکان این دیار را به پروازی به وسعت اندیشه دعوت کرد.