گالری تصاویر > آیین گشایش مدارس استان خوزستان94

افتتاح مدارس- خوزستان

افتتاح مدارس مناطق محروم استان خوزستان- خرداد ماه 1394

ادامه >>
افتتاح مدارس- خوزستان

ادامه >>
افتتاح مدارس- خوزستان

افتتاح مدارس مناطق محروم استان خوزستان- خرداد ماه 1394

ادامه >>
افتتاح مدارس- خوزستان

افتتاح مدارس مناطق محروم استان خوزستان- خرداد ماه 1394

ادامه >>
افتتاح مدارس- خوزستان

افتتاح مدارس مناطق محروم استان خوزستان- خرداد ماه 1394

ادامه >>
افتتاح مدارس- خوزستان

ادامه >>
افتتاح مدارس- خوزستان

ادامه >>
افتتاح مدارس- خوزستان

ادامه >>
افتتاح مدارس- خوزستان

ادامه >>
افتتاح مدارس- خوزستان

ادامه >>
افتتاح مدارس- خوزستان

ادامه >>
افتتاح مدارس- خوزستان

ادامه >>