پروژه های در حال اجرا

نام مدرسه نام استان محل تأسیس
مدرسه ایران من 9 چهارمحال بختیاری روستای مازه رشته-بازفت
مدرسه ایران من 10 چهارمحال بختیاری کوهرنگ