اخبار و رویدادها

5
شهريور, 1396

کمپین #زنگ_حیات برای سبز کردن مدرسه ی سعدی در روستای رخنه، شهرستان فریمان واقع در خراسان رضوی است که قرار است به دنیای کودکان رنگ بدهد.

✨این کودکان، این حیاط، نه نیازمند کیف و مداد
🌱که خواهان بستری برای رشد و بالندگی است.

✅✅✅

💫در کمپین #زنگ_حیات همت و همراهی جمعی بزرگ اهمیت دارد حتی با مشارکت ده هزار تومان
🙏🏻شما نیز در توانمندساختن این کودکان شریک باشید.

🔶پرداخت کمک مالی از طریق سایت دونیت به نشانی👇👇👇
https://2nate.com/zangehayat/courtyard-time-campaign